Statut

S T A T U T
AUTOMOBILKLUBU RZESZOWSKIEGO w RZESZOWIE.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Automobilklub Rzeszowski w Rzeszowie w skrócie AR.

§ 2.

1. AR działa na terenie województwa podkarpackiego, a jego członkowie mogą brać udział w imprezach w kraju i za granicą.
2. Siedzibą AR jest miasto Rzeszów.

§ 3.

AR jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. AR jest stowarzyszeniem zrzeszającym – na zasadach dobrowolności – osoby fizyczne i prawne.
2. AR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5.

AR może być członkiem innych organizacji, których cele i zadania są takie same lub podobne do celów i zadań AR.

§ 6.

AR posiada prawo używania znaku, barw i odznak organizacyjnych oraz pieczęci – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

Rozdział II

Cele działania Automobilklubu i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem AR jest:
1) działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
2) popularyzacja i rozwój sportu kwalifikowanego, ze szczególnym uwzględ-nieniem sportów motorowych;
3) popularyzacja i rozwój sportów masowych i rekreacji oraz kwalifikowanej turystyki z uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych;
4) integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;
5) organizowanie towarzyskiego życia klubowego

§ 8.

AR realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym – głównie kursów Ratowników Drogowych;
2) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, ze szczegól-nym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym;
3) popularyzację wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym;
4) prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej;
5) uczestnictwo i rywalizację w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje;
6) wykonywanie zadań zleconych – w zakresie działalności prowadzonej przez AR – w ramach otrzymanych na ten cel środków.

§ 9.

1. AR może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych AR
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

Członkowie AR dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków uczestników;
3) członków wspierających.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym AR mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych; w tym również cudzoziemcy.
2. Członkiem uczestnikiem AR mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie, za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członkiem wspierającym AR mogą być osoby prawne lub fizyczne, uznające cele AR i deklarujące pomoc finansową lub rzeczową na ich realizację.
Osoba prawna działa w AR przez swojego przedstawiciela.

§ 12.

1. Przyjęcie w poczet członków AR następuje na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego i przyjętej przez Zarząd AR w drodze uchwały.
2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd AR.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków AR z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz AR;
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz AR oraz dokonywania oceny ich działalności;
3) brania czynnego udziału w działalności AR, w imprezach i zawodach organizowanych przez AR oraz reprezentowania jego barw;
4) korzystania z urządzeń i sprzętu klubowego, świadczeń i pomocy AR na zasadach i w zakresie określonym przez Zarząd AR;

2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych AR, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Członków AR

3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) brać udział – z głosem doradczym – w obradach Walnego Zebrania
Członków AR;
2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz AR;
3) korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd AR;

§ 14.

1. Do obowiązków członków zwyczajnych i członków uczestników należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz AR;
2) czynny i aktywny udział w realizacji statutowych celów AR;
3) godne reprezentowanie barw AR;
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz AR;
2) regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń;
3) udzielanie pomocy AR w realizacji jego statutowych celów.

§ 15.

1. Członkostwo w AR ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do AR, zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) skreślenia z listy członków w razie nie uczestniczenia w realizacji
statutowych zadań AR lub z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich bądź innych zobowiązań, przez okres
dłuższy niż dwa lata;
3) wykluczenia z Automobilklubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych i nie przestrzegania uchwał władz AR;
4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
5) rozwiązania AR.
6) podejmowania działań, które godzą w interes AR lub uszczuplają jego zasobność;

2. Zarząd AR zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając tego przyczyny.

Rozdział IV

Władze AR.

§ 16.

1. Władzami Automobilklubu są:
1) Walne Zebranie Członków AR;
2) Zarząd AR;
3) Prezydium Zarządu
4) Komisja Rewizyjna
5) Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz trwa cztery lata
3. Wybór władz AR odbywa się w głosowaniu tajnym,
4. Władze AR mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji.
Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17.

1. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz AR zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Walne Zebranie Członków Automobilklubu.

§ 18.

Najwyższą władzą AR jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd AR co roku – jako sprawozdawczo-programowe i co cztery lata – jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 19.

1. Jeżeli liczba członków AR przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, jako najwyższą władzą AR.

2. Uchwałę o zastąpieniu Walnego Zebrania Członków Walnym Zebraniem Delegatów podejmuje Zarząd AR, określając jednocześnie liczbę delegatów
i sposób ich wyłonienia spośród ogółu członków.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków AR należy:
1) uchwalanie programów i kierunków działalności AR;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu AR i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności AR;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór Zarządu AR, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
5) wybór delegatów na Zjazd PZM;
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się AR;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu AR w sprawach wykluczenia, skreślenia i zawieszenia w prawach członka AR;
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 21.

W Walnym Zebraniu Członków AR biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni AR;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście. 

§ 22.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków AR, Zarząd AR zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§ 23.

Uchwały Walnego Zebrania Członków AR zapadają przy obecności:
1) -w pierwszym terminie – połowy liczby członków uprawnionych do głosowania;
2) -w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków AR może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd AR:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3)na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków AR.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków AR zwoływane jest w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub rozpatrzenia wniosku
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Automobilklubu

§ 25.

1. Zarząd AR składa się z 15 – 20 członków.
2. Liczbę członków Zarządu AR ustala i dokonuje jego wyboru Walne Zebranie Członków AR. Pierwsze zebranie konstytucyjne Zarządu winno się odbyć
w ciągu 7 dni od wyboru pod przewodnictwem Przewodniczącego Walnego Zebrania członków.
3. Zarząd AR ze swego grona wybiera: Prezesa, do 2-ch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu AR.

§ 26.

1. Do kompetencji Zarządu AR należy:
1) reprezentowanie AR na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków AR;
3) kierowanie całokształtem działalności AR;
4) uchwalanie planów działania, kalendarzy imprez oraz planów finansowych AR;
5) określenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich;
6) zarządzanie majątkiem i funduszami AR zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków AR oraz w sprawie skreślania, wykluczania lub zawieszania w prawach członka AR;
8) rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie AR;
9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności AR do innych organizacji
i związków stowarzyszeń;
10)zwoływanie Walnego Zebrania Członków AR;
11)powoływanie komisji i określanie zasad ich funkcjonowania;
12)podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej.
13)powoływanie delegatur, sekcji i kół poza siedzibą AR;
14)zatrudnianie Kierownika Biura AR, a na jego wniosek Głównego
Księgowego;

2. W sprawach ujętych w ust.1 pkt. 7 i 8, członkom AR przysługuje odwołanie składane – w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o uchwale (decyzji) Zarządu AR – do Walnego Zebrania Członków AR.
Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały (decyzji) Zarządu AR.

§ 27.

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1. kierowanie pracami AR w okresie między posiedzeniami Zarządu AR
i wykonywanie jego uchwał;
2. koordynowanie pracy zespołów, sekcji i komisji powołanych w AR;
3. ocenianie przygotowań i przebiegu zawodów i imprez;
4. wyznaczanie kierownictwa i komisarzy na zawody;
5. podejmowanie decyzji o formie i wysokości udzielonej pomocy zawodnikom;
6. przygotowanie projektów struktury organizacyjnej i regulaminów Biura AR;
7. bezpośrednie nadzorowanie pracy Biura AR.

§ 28.

Posiedzenia Zarządu AR odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a posiedzenia Prezydium nie rzadziej jak raz na miesiąc. Zwołuje je Prezes lub jeden z upoważnionych Wiceprezesów.

Komisja Rewizyjna.

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą AR powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu, z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu określonego we
własnym zakresie.

§ 30.

Do zakresu działania i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie – w miarę potrzeb, a przynajmniej jeden raz w roku – kontroli całokształtu działalności AR, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków AR sprawozdania ze swojej działalności;
3) występowanie do Zarządu AR z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli (lustracji) i żądanie wyjaśnień, w tym także wnioskowanie usunięcia wykazanych nieprawidłowości w określonym terminie;
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków AR wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków AR w trybie nadzwyczajnym.

Sąd Koleżeński

§ 31.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszystkie sporne sprawy dotyczące członków AR,
wniesione pod jego obrady i niezastrzeżone dla innych władz statutowych.
3. Sąd Koleżeński pracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.

Biuro Automobilklubu

§ 32.

1. Dla zapewnienia sprawności organizacyjnej, efektywności i systematycznego działania powołuje się Biuro AR, które zatrudnia pracowników;
2. Biuro AR prowadzi obsługę działalności statutowej oraz prowadzi działalność gospodarczą.

Rozdział V

Nagrody, wyróżnienia i kary.

§ 33.

1. AR ma prawo nagradzania i wyróżniania oraz nakładania kar na członków AR.
2. AR może występować do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych – dla swoich wyróżniających się działaczy i zawodników.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania, a także tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar określają przepisy państwowe i regulamin AR uchwalony przez Zarząd AR.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Automobilklubu.

§ 33.

1. Majątek AR stanowią nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusz AR składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje,
3) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez AR,
4) darowizny,
5) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej AR,
6) wpływy z działalności gospodarczej.
7) wpływy ze świadczeń sponsorów.

§ 35.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych AR wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd AR.

Rada Sponsorów

§ 36.

1) Zarząd AR dla wsparcia swoich działań w zakresie jak najlepszego zabezpieczenia środków finansowych na realizację statutowych celów AR, może powołać Radę Sponsorów – jako organ opiniodawczo-doradczy.
2) Rada Sponsorów działa w oparciu o własny regulamin zatwierdzony przez Zarząd AR.
3) Przedstawiciel Rady Sponsorów ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu AR – z głosem doradczym.

 Rozdział VII.

Zmiana statutu i rozwiązanie Automobilklubu.

§ 37.

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania AR podejmuje Walne Zebranie Członków AR większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków AR uprawnionych do głosowania, mających co najmniej 2-letni staż.

§ 38.

Walne Zebranie Członków AR podejmując uchwałę o rozwiązaniu AR, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki przekazany zostanie majątek AR.

Rzeszów, dnia 25 luty 2007 r.

 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij