RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Rzeszowski na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Automobilklub Rzeszowski (AR) z siedzibą
w Rzeszowie (35 111), przy ul. Wyspiańskiego 2
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. prowadzenia ewidencji członków AR
b. wydania karty członkowskiej „Show Your Card” PZM
c. wydawania ewentualnych zgód celem wystawienia licencji, zmiany klubu, itp.
d. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest usunięcie z listy członków Automobilklubu Rzeszowskiego
5. Odbiorcą danych osobowych będą np.:
a. Polski Związek Motorowy (PZM), gdy ma zastosowanie
b. Międzynarodowe Federacje Sportowe, gdy ma to zastosowanie
c. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania zgody na udział w zawodach
d. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz inne Ministerstwa, np. w przypadku zgłoszenia mojej osoby do kadry narodowej lub w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody lub odznaczenia
e. firmy drukujące blankiety licencji sportowych, sędziowskich, itp.
f. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe
g. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe
h. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną, a AR
6. AR nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy złożę pisemny wniosek o wydanie dla mnie zgody na udział w zawodach odbywających się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
7. AR będzie przechowywać dane osobowe – bezterminowo
8. Przysługuje mi prawo:
a. żądania od AR dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu
b. żądania od AR usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; AR poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane
c. otrzymania od AR podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
na przetwarzanie danych osobowych przez AR, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do sekretariatu AR na adres
e-mail ar@automobilrzesz.pl
10. Wyrażam zgodę na informowanie mnie, na wskazany przeze mnie w deklaracji członkowskiej, adres do korespondencji, adres mailowy i telefon o sprawach Stowarzyszenia
11. Wypełniona deklaracja członkowska nie podlega zwrotowi.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij