Regulamin Uczestnika Kursu Prawa Jazdy

Zatwierdzono na posiedzeniu
Zarządu Automobilklubu Rzeszowskiego

REGULAMIN
dla słuchaczy kursów
Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego

I. Uczestnicy kursu

 1. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:
  • kategoria A i B – mają ukończone 17 lat i 9 miesięcy za zgodą rodziców,
  • posiadają umiejętność czytania i pisania,
  • posiadają wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną, udokumentowaną  zaświadczeniem lekarza upoważnionego do badań kierowców,
  • dokonają pełnej wpłaty za kurs wg obowiązującego cennika lub w 3 proporcjonalnych ratach: (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu lub 1 wykładem, druga przed terminem egzaminu wewnętrznego z teorii, trzecia rata przed upływem 10 godziny nauki jazdy praktycznej).

II. Dyscyplina nauki

 1. Podstawowym obowiązkiem słuchaczy jest:
  • podporządkowanie się kierownictwu OSK w zakresie organizacji procesu szkolenia,
  • regularne i punktualne uczęszczanie na wykłady i naukę jazdy.
 2. Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów, niewłaściwe zachowanie się na zajęciach może spowodować skreślenie kursanta z listy uczestników kursu.
 3. Obowiązkiem kursanta jest każdorazowe przedkładanie instruktorowi przed jazdą i wykładowcy przed rozpoczęciem lekcji karty kontrolnej zajęć, do której wpisywana jest każda godzina realizowanego programu.
  Po wykorzystaniu wszystkich jazd kursant zwraca kartę do Ośrodka Szkolenia Kierowców, co jest warunkiem wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. W przypadku niemożności wykorzystania zaplanowanej harmonogramem lekcji nauki jazdy praktycznej, kursant winien zgłosić o tym w Ośrodku z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem. Nie zgłoszenie się na umówiony termin jazdy i nie powiadomienie Ośrodka w w/w terminie, spowoduje obciążenie kursanta poniesionymi przez OSK kosztami niewykorzystanej jazdy w wysokości 40% ceny godziny jazdy (Przy cenie 40,00 zł/godz. wynosi dokładnie to 40,00 x 40% = 16,00 zł/godz. – obowiązuje opłata wynosząca 15,00 zł/godz.).
 4. Kursant, który nie zdał w terminie zajęć objętych harmonogramem realizacji        każdego kursu, teoretycznego egzaminu wewnętrznego, jest za każdą     kolejną próbę zdania egzaminu zobowiązany w kasie Automobilklubu   Rzeszowskiego uiścić opłatę wartości 50 % jednej godziny ćwiczeń komputerowych  tj.: 5,00 zł.
 5. Za rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych do nauki pomocy naukowych, oraz innego sprzętu oddanego do dyspozycji słuchaczy kursu, kursant odpowiada materialnie.
 6. Kursant, jest zobligowany do ukończenia kursu prawa jazdy w przeciągu 6 miesięcy od dnia 1 wykładu teoretycznego. Po tym okresie koszt nie wyjeżdżonych godzin jazd praktycznych może ulec przewartościowaniu, ze względu na zmienne koszty kursów prawa jazdy prowadzone przez Ośrodek  Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego.
 7. Na naukę jazdy kursanci winni zgłaszać się: wypoczęci i w odpowiednim obuwiu. W przypadku złej dyspozycji fizycznej lub psychicznej instruktor nauki jazdy może zmienić zaplanowany temat lekcji lub przerwać naukę jazdy.
 8. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy kursant nie może korzystać z nauki na skutek udokumentowanych ważnych powodów np. choroba, powołanie do służby wojskowej, przeniesienie służbowe lub długotrwała delegacja – następuje zwrot wpłaty każdorazowo na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Szkolenia, pod warunkiem, że:
  • nie przystąpił do nauki – potrąca się z tytułu kosztów administracyjnych kwotę. -100 zł,
  • za zrealizowane zajęcia teoretyczne potrąca się kwotę 200 zł,
  • w przypadku rozpoczętych jazd potrąca się wg schematu: cena kursu / 30 godz. x  ilość wyjeżdżonych godz. + 200 zł (wykłady)
  • jazdy dodatkowe należy zrealizować w przeciągu dwóch lat, po tym okresie niewykorzystane jazdy przechodzą na działalność statutową klubu
  • kursy należy rozliczyć w ciągu pięciu lat, po tym okresie nadpłacone kwoty przechodzą na działalność statutową klubu,
  • przy wykorzystaniu do 50% przewidzianych godzin jazd szkoleniowych  potrąca się wartość wyjeżdżonych godzin oraz zrealizowanych godzin zajęć teoretycznych,
  • po wykorzystaniu więcej niż 50% przewidzianych jazd – wpłata za kurs nie podlega zwrotowi.

III.  Przepisy porządkowe

 1. Opuszczenie sali wykładowej lub ćwiczeń w czasie trwania wykładów lub ćwiczeń, może nastąpić za zgodą wykładowcy lub instruktora.
 2. Korzystanie z pomocy naukowych Ośrodka jak: stanowiska do ćwiczeń komputerowych, telewizora, magnetowidu, modeli zespołów lub części samochodowych – dozwolone jest pod nadzorem kierownika OSK, wykładowcy lub instruktora.
 3. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w czasie nauki jazdy jest   surowo  zabronione.
 4. Organizowanie na terenie Ośrodka gier hazardowych lub używanie alkoholu zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu. W razie     stwierdzenia, że kursant znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu z zajęć.
 5. Podczas nieobecności instruktora nauki jazdy, zabrania się słuchaczom  wsiadania do samochodów szkoleniowych, usiłowanie uruchomienia silnika oraz jazdy. Nie stosowanie się do tej części regulaminu spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy oraz pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za wypadek.
 6. Każdy kursant jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez kierownictwo Ośrodka zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia należy   kierować do Kierownika Ośrodka Szkoleniowego lub Zarządu Automobilklubu.

IV.  Postanowienia ogólne

 1. Indywidualne zajęcia z nauki kierowania pojazdami samochodowymi (nauka jazdy) odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez Kierownika Ośrodka. Podstawowym założeniem nauki kierowania pojazdami jest, aby każdy kursant w ramach prowadzonych zajęć osobiście kierował pojazdem:
  • na kategorię ,,A” – 20 godzin zegarowych
  • na kategorię ,,B” – 30 godzin zegarowych
 2. Czas kierowania pojazdem wpisuje instruktor każdorazowo po zakończonej jeździe w kartę kontrolną kursanta i kartę drogową dotyczącą danego pojazdu szkoleniowego.
 3. Bezwzględnym warunkiem jest, aby kursant wyjeździł co najmniej 50% szkolenia praktycznego kategorii „B”  tj.: 15 godzin z jednym instruktorem i przeszedł egzamin wewnętrzny jazdy z tym samem instruktorem.

Niniejszy regulamin podaje się kursantom do wiadomości i przestrzegania.

Rzeszów,  Styczeń  2009 r.

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij